webropol INTEGRITETSPOLICY

Integritetspolicy

Webropol Sverige AB kund och användarregister.

Denna integritetspolicy beskriver hur Webropol behandlar personuppgifter. För oss är det viktigt att du som kund och användare känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Integritetspolicyn gäller för alla användare av Webropols enkät- och analysverktyg samt för alla vars personuppgifter finns i Webropols kundregister. Policyn beskriver också övergripande hur Webropol behandlar personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde till sina kunder.

Personuppgiftsansvarig

Webropol Sverige AB
Org nummer: 556701-8204
Storgatan 50, 582 23 Linköping
+46 13 470 72 00 |

Kontakt för frågor rörande registret
Webropol Sverige AB
Storgatan 50, 582 23 Linköping
+46 13 470 72 00 |

Registrets namn

Webropol Sverige AB kund och användarregister

Syftet med behandlingen av personuppgifter

Behandlingen av personuppgifter grundas på förhållandet mellan kunden och Webropol. Antingen genom att kunden lämnat samtycke till detta eller på grunden av Webropol Sverige ABs legitima och berättigade intressen. Insamlade personuppgifter används för att hantera kundrelationer och för att kunna kontakta kunder gällande ärenden som är nödvändiga för att kunna leverera våra tjänster. Webropol kan också komma att använda insamlade personuppgifter i marknadsföringssyften, exempelvis för att kunna kontakta personer via telefon eller e-post.

Registrets innehåll

Reglerade datakällor

Användare

Personuppgifter inhämtas från Webropolanvändare genom deras samtycke eller genom Webropoladministratörer från deras organisation. Ingen kontaktinformation som inhämtas överförs till tredje part. Personuppgifter kan komma att uppdateras med information som inhämtas från myndigheter eller andra företag som tillhandahåller atarelaterade tjänster.

Respondenter på Webropols enkäter

Webropol Sverige AB kan i sina undersökningar komma att samla in personuppgifter om dig. Syftet till varför dessa uppgifter samlas in beskrivs innan undersökningen påbörjas och i vissa fall krävs att respondenten samtycker till den beskrivna behandlingen. Personuppgifter som samlas in i samband med undersökningar delas inte vidare till tredje part och används inte för några andra syften än de som beskrivs innan undersökningen påbörjas. Alla anställda med tillgång till personuppgifter som registreras i samband med Webropol Sverige AB’s undersökningar har signerat ett bindande sekretessavtal.

Respondenter på Webropol Sverige AB’s evenemangsinbjudningar

Webropol Sverige AB samlar in personuppgifter i samband med inbjudningar till event. Syftet med behandlingen av dessa personuppgifter är för att kunna hantera din anmälan och ditt deltagande i våra events. Syftet med registreringen och behandlingen beskrivs också utförligare innan anmälan till eventet görs. Mailadress som uppges i samband med registreringen kan komma att användas för att skicka ut information till dig som respondent om framtida events, samt för att skicka en utvärderingsenkät efter avslutat event. Du som respondent har rätt att begära ut vilka uppgifter vi har samlat in om dig i samband med en anmälan till ett event. Har du lämnat samtycke till att Webropol även får skicka information och nyheter till dig kan du när som helst återta detta samtycke och avregistrera dig från framtida utskick. I vissa av dessa fall kan vi behöva spara din mailadress för att vi ska veta att du inte önskar några fler utskick eller vidare behandling av dina uppgifter.

Webropol som personuppgiftsbiträde
Som leverantör av enkät- och analysverktyget är Webropol att betrakta som personuppgiftsbiträde. I dessa fall behandlar Webropol inte personuppgifter i några andra syften än att fullgöra vårt avtal om att leverera tjänsterna till våra kunder. Vi behandlar inte personuppgifter för egna syften och vi delar inte några personuppgifter som våra kunder samlat in i vårt system till tredje part. Behandlingen av personuppgifter som våra kunder samlat in regleras i ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan Webropol och kunden. Personuppgiftsbiträdesavtalet reglerar vilken typ av behandling som Webropol är tillåtna att göra för kundens räkning. Avtalet reglerar även vilka av Webropols underleverantörer som har tillgång till personuppgifter i systemet. Underleverantörer med tillgång till personuppgifter i systemet är bundna av ett personuppgiftsbiträdesavtal. Inga underleverantörer behandlar personuppgifter i systemet för andra syften än fullgöra avtalet med Webropol och göra det möjligt för Webropol att leverera sina tjänster till kunden. Personuppgiftsansvarig är den som bestämmer för vilka ändamål personuppgifter ska behandlas och hur behandlingen ska gå till. Alla förfrågningar om att exportera, granska, radera eller rätta personuppgifter kommer att vidarebefordras till den personuppgiftsansvarige som hanterar ärendet.

Datalagring och radering: Tidsramar

Efter att en kundrelation avslutats lagras backuper av all data i en (1) månad efter avtalets upphörande varefter informationen raderas från Webropols databas. Information över kundens åtgärder som kunden själv genomfört, t.ex. raderat en användare eller en enkät i systemet lagras i en (1) månad från tidpunkten för avlägsnandet, varefter de raderas och den historiska översikten över kundens åtgärder sparas i databasloggen. För Webropols berättigade intressen (exempelvis prospektering och marknadsföring) så kan personuppgifter sparas även efter en avslutad kundrelation. Radering av en kunds personuppgifter kan därmed i vissa fall skilja sig från den ovan nämnda raderingen av användardata. Webropol kommer alltid att omedelbart radera personuppgifter på kunders begäran om det är tekniskt möjligt inom en rimlig tid.

Överföring av data till tredje land

Webropol överför eller behandlar under inga omständigheter personuppgifter utanför EU eller EEA. 

Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder

Personuppgifter i elektronisk form är säkrad med vanligen använda och skäliga tekniska åtgärder som exempelvis brandvägg och lösenord. Allt icke elektroniskt material som innehåller personuppgifter i registret lagras i en låst lokal dit ingen icke-auktoriserad person har åtkomst. Endast utsedda anställda hos Webropol inom teknisk support, analys och teknik har tillgång till personuppgifter. Alla anställda som har tillgång till personuppgifter har skrivit under ett giltigt och bindande sekretessavtal och har ett personligt inloggnings id och lösenord. Användare som är bundna av sekretessavtalet får inte avslöja någon information de har tillgång till. I tillägg till Webropol så kan i vissa fall specifika underleverantörer till Webropol komma att behandla personuppgifter för Webropols räkning. Dessa underleverantörer är bundna till att följa samma krav som Webropol.

Den registrerades rättigheter

I enlighet med GDPR har de registrerade rätt att granska vilka personuppgifter som behandlas och begära att felaktiga uppgifter rättas och/eller tas bort. De personer vars personuppgifter behandlas, de registrerade, kan vid vilken tidpunkt som helst vägra att dennes personuppgifter används i marknadsföringssyften. Om personen inte längre önskar att dennes personuppgifter behandlas har personen rätt att begära radering av samtliga uppgifter. Alla frågor rörande personuppgiftsbehandling måste skickas skriftligen via mail eller post till Webropol Sverige AB..

Webropol Sverige AB
Storgatan 50, 582 23 Linköping Sverige