WEBROPOL TILLGÄNGLIGHETSREDOGÖRELSE

Tillgänglighetsredogörelse

Organisationens namn: Webropol

www-adress/applikationens namn: Webropol Survey&Reporting enkät och rapport (delad via länk)

Den digitala tjänstens tillgänglighet har bedömts av Annanpura Oy

Detta utlåtande uppdaterades den 07.11.2023.

• Nuvarande tillgänglighetsstandard: WCAG 2.1, nivå AA

• Nuvarande tillgänglighetsnivå: Den digitala tjänsten uppfyller största delen av tillgänglighetskraven för nivå A och AA

Vissa tillgänglighetsbrister kan fortfarande hittas i enkäter och rapportlänkar, vilket vi beklagar. Om du hittar en tillgänglighetsbrist i enkäten eller rapporten som delats via länk och som inte listas nedan, vänligen kontakta oss.

Denna lista uppdateras när bristerna korrigeras.

Tillgänglighetsbrister:

Enkäten

• Frågetypen ”värdeaxlar” är konstruerad så man enbart kan svara på den med hjälp av datorns mus (WCAG 2.1.1). Åtgärd uppskattas till kvartal 2 2024.

• Valfrågornas knappar har i vissa webbläsare problem att ange antalet knappar (WCAG 1.3.1). Åtgärd uppskattas till kvartal 2 2024.

• Textfält och deras etiketter i enkäten samt sammanfattningssidan har skapats med en tabellstrukturer som inte anpassats för detta ändamål (WCAG 1.3.1). Åtgärd uppskattas till kvartal 2 2024.

• Sammanfattningssidan kan laddas ner som en PDF-fil (om enkätens skapare valt att tillåta detta) som inte uppfyller tillgänglighetskriterierna i WCAG 2.1. Åtgärd uppskattas till kvartal 2 2024.

Respons

Återkoppling om tillgänglighetsbrister kan skickas via:
Återkopplingsformulär. Öppna återkopplingsformuläret från den här länken.
E-post:

Om du märker brister i tillgängligheten på webbplatsen, påtala först bristerna för den som ansvarar över applikationen. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du underrätta tillsynsmyndigheten om detta.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter:

DIGG – Myndigheten för digital förvaltning
www.digg.se
Anmälan för bristande tillgänglighet -formulär
Telefon: 0771-11 44 00

Ytterligare information om den digitala tjänstens tillgänglighet

Auditeringen av tjänstens tillgänglighet gjordes på en enkät och rapport som byggts upp genom att använda tjänstens standardinställningar. En enskild person kan göra upp en enkät eller rapport genom att välja kombinationer av t.ex. text och bakgrundsfärg som inte uppfyller WCAG-kriteriernas krav på kontraster. Likaså kan den som bygger upp enkäten i en del av frågetyperna ändra på frågetypens egenskaper så att tillgänglighetskraven inte uppfylls. Om man använder standardinställningarna uppfylls tillgänglighetskraven frånsett från de delar som räknats upp tidigare.