360 – ett verktyg för alla situationer

Välkommen tillbaka efter semestern!
Gjorde du något spännande? Provade du något nytt? Tränade du upp gamla förmågor? Eller njöt du bara av ledigheten?

Att lära sig nya saker och förbättras är något vi aldrig bör sluta med, men hur kan vi på bästa sätt utnyttja våra kunskaper i vår yrkesroll? Ett sätt att gestalta just utveckling är via en 360-analys. En 360-analys möjliggör att på ett enkelt sätt belysa frågor/händelser/kompetenser från olika perspektiv. 360-analys är ett verktyg som kan ge nya insikter och vidga perspektiven vilket återspeglas i några exempel nedan.
Ett exempel är när man tillsammans i en grupp ska ta sig an nya uppgifter eller uppdrag att börja med att utvärdera vilka starka sidor som finns inom gruppen och vilka kompetenser som kan behöva utvecklas eller kompletteras med för att gruppen ska nå sitt mål. Ett sätt att illustrera resultatet är att använda sig av ett spindeldiagram, som på ett tydligt sätt visar hur de olika gruppmedlemmarna har skattat sig själva inom olika områden. Baserat på denna analys kan vi sedan planera vem som ska göra vad och därmed optimera vårt projekt. Denna analys fungerar väldigt bra när exempelvis en projektgrupp ska arbeta tillsammans under en längre tid eller när man vill se vilka olika kompetenser och styrkor som finns på en avdelning.

För företag är det intressant att följa sina chefer och medarbetares utveckling över en längre tid. Har personen utvecklats under tiden och på vilket sätt? Även här kan en 360-analys användas. I tabellen nedan har vi fått ta del av hur våra gruppmedlemmars kollegor har upplevt deras utveckling av vissa kompetenser under sex månader. Den visar att alla har blivit betydligt mer ansvarsfulla, men även att Selma har blivit allt mindre entusiastisk. Elsa har blivit mer grundlig i sitt arbete till skillnad från Rickard som tyvärr börjat slarva.

Genom att jämföra den egna upplevelsen av sitt beteende, med andras uppfattning, får man en större grad av självkännedom. För att utveckla ledarskap och förbättra individuella och organisatoriska prestationer är det viktigt att t.ex. ledare förstår hur de interagerar med och påverkar andra samt hur andra uppfattar dem. Även i detta fall kan en 360-analys vara till hjälp. Grafen nedan visar att marknadschefen Selma skattar sig högre när det gäller förmågan att vara idérik än vad hennes närmaste medarbetare Rickard gör, vilket ger dem ett bra underlag att diskutera kring. Dock har de en mer likartad bild gällande utveckling i stort och förmågan att skapa. Utifrån detta underlag har Selma möjlighet att skapa en personlig utvecklingsplan och sätta upp olika mål att jobba mot.

Oavsett vad er verksamhet står inför kan en 360-analys vara ett verktyg som hjälper er att både utveckla era medarbetare och er organisation. Med en 360-analys får ni möjligheten att se saker från olika perspektiv och ett verktyg som hjälper er att utvecklas. Det är alltid bra att stärka sin organisation och vara förberedd inför framtiden!

– Maria Wänström och Andréas Johansson