Engagerade medarbetare och en positiv företagskultur hänger ihop

Engagerade medarbetare och en positiv företagskultur är nyckelfaktorer för att bli en framgångsrik organisation. Dessa två faktorer utgör ryggraden i en levande arbetsmiljö och är avgörande för att locka, behålla och utveckla talanger samt få medarbetarna att känna sig delaktiga och motiverade att bidra till företagets framgång.

Hur påverkar företagskulturen och medarbetarengagemanget varandra för att skapa en positiv och produktiv arbetsplats?

Företagskulturen representerar organisationens kollektiva värderingar, normer och beteenden. Det är den osynliga kraften som styr hur människor interagerar och arbetar tillsammans. Å andra sidan innebär medarbetarengagemang den inre drivkraften och passionen som medarbetare känner för sitt arbete och organisationen. Engagerade medarbetare brinner för sina uppgifter, känner sig delaktiga och strävar efter att leverera sina bästa prestationer.

Forskning (Gallup’s ”State of the Global Workplace”) visar att företag med högt medarbetarengagemang och en positiv företagsanda är mer framgångsrika. När medarbetare känner sig engagerade och delaktiga är de mer benägna att bidra till företagets tillväxt och att göra sitt bästa för att uppnå gemensamma mål. Å andra sidan kan en negativ företagsanda och lågt medarbetarengagemang leda till minskad produktivitet och högre personalomsättning.

Företagskulturen och medarbetarengagemanget påverkar varandra på flera sätt. En positiv och stödjande företagskultur skapar en miljö där medarbetare känner sig värderade och uppmuntrade att bidra med sina idéer och åsikter. Å andra sidan kan lågt medarbetarengagemang indikera att företagskulturen inte är så sund som det verkar och kräver ytterligare åtgärder för förbättring.

Företag behöver mäta sin nivå av medarbetarengagemang för att veta var de står innan de gör förändringar och förbättringar. En vanlig och effektiv metod är att använda Webropol för att samla in och mäta medarbetarengagemanget. Medarbetarenkäterna innehåller frågor om arbetsmiljön, såsom ledarskap, kommunikation, bekräftelse och utveckling. Resultaten kan följas upp med målstyrt arbete i handlingsplaner och vid efterföljande mätningar kan trend och utveckling över tid mätas.

För att skapa en positiv företagskultur och öka medarbetarengagemanget krävs en medveten och långsiktig satsning från ledningen, där följande inkluderas:

• Tydlig kommunikation av företagets värderingar och mål
• Skapa en miljö som främjar öppenhet, tillit och samarbete
• Erbjuda möjlighet till personlig och professionell utveckling
• Uppmuntra till att involvera medarbetar delaktighet i beslutsfattande
• Erkänna och belöna medarbetares prestationer och bidrag
• Främja mångfald, inkludering och jämlikhet på arbetsplatsen
• Prioritera medarbetarnas välbefinnande och arbetsliv

Medarbetarengagemang och företagskultur är inte bara abstrakta begrepp utan avgörande faktorer för en organisations framgång. Genom att förstå deras betydelse och implementera bästa praxis kan organisationer skapa en arbetsmiljö där medarbetare trivs, utvecklas och bidrar till företagets tillväxt och framgång. Boka en demo!

Källor:

Gallup. 2024. State of the global workforce. URL: https://www.gallup.com/workplace/349484/state-of-the-global-workplace.aspx