Psykologisk säkerhet: Nyckeln till högpresterande team

I dagens dynamiska arbetsmiljö är psykologisk säkerhet en central komponent i framgångsrika organisationer. Det handlar om att skapa en kultur där medarbetarna känner sig trygga att dela sina åsikter, ställa frågor och utmana idéer utan rädsla för negativa konsekvenser. När detta tillstånd råder i ett team öppnas dörrar för innovation, samarbete och högpresterande resultat.

Professor Amy Edmondson vid Harvard Business School introducerade begreppet ”psykologisk säkerhet” och beskrev det som en atmosfär där individer känner sig accepterade och respekterade [1]. Det handlar om att skapa en delad tro bland medlemmarna i ett team att det är säkert att ta interpersonella risker.

Psykosocial trygghet är avgörande för en organisations framgång av flera skäl. För det första främjar det innovation och kreativitet. När anställda känner sig trygga att dela med sig av sina idéer och utmana status quo skapas en miljö där nya lösningar kan frodas. Studier, inklusive Googles omfattande ”Project Aristoteles”, visar att psykologisk säkerhet är den viktigaste faktorn för att bygga ett effektivt team [2].

För det andra ökar psykologisk säkerhet engagemang och samarbete. I en kultur av öppenhet och stöd är medarbetarna mer benägna att dela information och hjälpa varandra. Detta leder till starkare band mellan kollegor och en överlag förbättrad arbetsmiljö. Slutligen främjar psykologisk säkerhet lärande och utveckling. Genom att skapa en miljö där misstag ses som en del av inlärningsprocessen uppmuntras ständiga förbättringar. Medarbetarna får gärna experimentera och lära sig av sina misstag, vilket leder till ökad innovation och anpassning [3].

För att skapa och upprätthålla psykologisk trygghet är ledarskapets roll avgörande. Ledare ska visa öppenhet, vara tillgängliga och uppmuntra till dialog för att skapa en säker arbetsmiljö. Dessutom är det viktigt att ledare hanterar misstag på ett konstruktivt sätt och ser dem som möjligheter till lärande. En inkluderande kultur är också central för att främja psykologisk säkerhet. Genom att värdera olika perspektiv och skapa en miljö där mångfald värderas kan organisationer bygga starka och dynamiska team [4].

Hur kan du säkerställa psykologisk trygghet i din organisation?

Att använda verktyg som 360-gradersbedömningar kan vara en effektiv strategi för att utveckla ledare och främja psykologisk säkerhet. Genom att samla feedback från olika perspektiv kan ledare få en helhetssyn på sina styrkor och utvecklingsområden.

Ytterst är investeringen i att skapa en psykologiskt säker arbetsplats en investering i organisationens framgång. Genom att främja innovation, samarbete och lärande kan organisationer bygga starka och motståndskraftiga team som är redo att möta framtidens utmaningar.

Vill du veta mer om Webropol 360-undersökningar? Boka en demo.

Referenser.

[1] Edmondson, A.C. (1999) Psychological safety and learning behavior in work teams. Administrative Science Quarterly, 44(2), 350-383.

[2] Google. (2015) Project Aristotle. Hämtad från Google Re:Work

[3] Kahn, W.A. (1990). Psychological Conditions of Personal Engagement and Disengagement at Work. Academy of Management Journal, 33(4), 692-724.

[4] Frazier, M. L., Fainshmidt, S., Klinger, R. L., Pezeshkan, A., & Vracheva, V. (2017). Psychological Safety: A Meta‐Analytic Review and Extension. Personal Psychology, 70(1), 113-165.