Vilka faktorer bidrar till psykologisk trygghet?

Psykologisk trygghet på arbetsplatsen har blivit en avgörande faktor som påverkar anställdas välbefinnande, produktivitet och det gemensamma resultatet i en organisation. Det handlar om i vilken utsträckning anställda känner sig trygga att ta interpersonella risker, som att säga sin åsikt, uttrycka idéer eller erkänna misstag, utan rädsla för negativa konsekvenser. I takt med att organisationer alltmer inser vikten av att främja psykologisk trygghet blir det nödvändigt att mäta och utvärdera dess närvaro inom team och över hela organisationen. Amy Edmondson, en framstående forskare inom området, har utvecklat en omfattande ram för att bedöma psykologisk trygghet, vilket inkluderar olika parametrar.

Psykologisk trygghet är avgörande för att skapa en miljö där anställda känner sig bekväma med att öppet dela sina tankar, åsikter och svårigheter. Det främjar samarbete, innovation och lärande, vilket leder både till bättre prestationer på teamnivå och organisationen som helhet. För att effektivt mäta psykologisk trygghet måste en organisation ta hänsyn till flera olika aspekter och beteenden som bidrar till att skapa och bevara den psykologiska tryggheten.

Parametrar som bidrar till och skapar psykologisk trygghet:

Förtroende: utgör grunden för psykologisk trygghet. Det innebär tilltro till varandras avsikter, pålitlighet och kompetens. Att mäta förtroende kan innebära att bedöma uppfattningar om pålitlighet, konfidentialitet och integritet inom teamen.

Öppen kommunikation: psykologisk trygghet trivs i en miljö där kommunikationen flödar fritt, och individer känner sig uppmuntrade att uttrycka sig utan rädsla för bedömning eller negativa konsekvenser. Parametrar för att mäta öppen kommunikation kan inkludera hur ofta och på vilket sätt feedback ges till varandra, om det finns forum för diskussion och uppfattningen om hur effektiv kommunikationen är.

Respektfullt beteende: innefattar att behandla andra med värdighet, empati och vänlighet. Det innebär att aktivt lyssna på olika perspektiv och avstå från nedlåtande eller förminskande handlingar. Att mäta respektfullt beteende kan innebära att utvärdera interaktioner under möten, team-samarbeten och konflikthanteringsprocesser.

Befogenheter: handlar om att ge anställda autonomi, auktoritet och resurser för att utföra sina roller effektivt. Det främjar en känsla av ägarskap, ansvar och självförtroende bland medarbetare. Parametrar för att mäta befogenheter kan inkludera att bedöma möjligheten att självständigt och fritt kunna fatta beslut, tillgång till resurser och möjligheter till kompetensutveckling.

Risktagande: psykologisk trygghet uppmuntrar risktagande och experimenterande genom att minimera rädslan för misslyckande eller negativa konsekvenser. Det innebär att skapa en kultur som ser misstag som läroprocesser och värderar innovation och kreativitet. Att mäta risktagande kan innebära att utvärdera individers vilja att dela ovanliga idéer, föreslå alternativa lösningar eller utmana status quo.

Stödjande ledarskap: spelar en avgörande roll för att främja psykologisk trygghet inom teamen. Stödjande ledare visar empati, sårbarhet och är inkluderande, vilket skapar en miljö där anställda känner sig uppskattade och stödda. Parametrar för att mäta stödjande ledarskap kan inkludera att bedöma ledarskapets bekymmer och konsekvens i beteende.

Exempel på enkätfrågor för att mäta psykologisk trygghet:

Amy Edmondsons forskning ger värdefulla insikter i utformningen av enkätinstrument för att effektivt mäta psykologisk trygghet. Här är några exempel på frågor anpassade från hennes arbete:

  1. Jag känner mig bekväm med att dela mina idéer och åsikter med mina teammedlemmar.
  2. Jag tror att mina bidrag uppskattas och respekteras av mina kollegor.
  3. Jag litar på mina teammedlemmar att stödja mig när jag tar risker eller gör misstag.
  4. Jag känner mig kapabel att fatta beslut och ta initiativ i min roll.
  5. Mitt team uppmuntrar öppen och ärlig kommunikation, även om det handlar om svåra ämnen.
  6. Jag tror att min chef verkligen bryr sig om mitt välbefinnande och utveckling.

Genom att inkludera dessa frågor i en medarbetarundersökningar i eller enkät till medarbetarna kan organisationer få värdefulla insikter om nivå av psykologisk trygghet inom sina team och identifiera områden för förbättring. I Webropol finns färdiga enkäter för att mäta och utveckla psykologisk trygghet över tid.

Boka en demo och skapa den bästa upplevelsen för era medarbetare.

Källor:

Edmondson, A.C. (1999) Psychological safety and learning behavior in work teams. Administrative Science Quarterly, 44(2), 350-383.